TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VIỆN NHÂN TÀI CHC

Thông báo về tổ chức mới và hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC Ngày 16-7-2010, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra Quyết định số 427/QĐ-LHH, về việc thành lập Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thông báo về tổ chức mới và hoạt động của Viện nhân tài CHC  
Ngày 16-7-2010, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra Quyết định số 427/QĐ-LHH, về việc thành lập Viện nhân tài CHC  trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
    
- Tiếp đó, ngày 2-8-2010, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số A-579 cho Viện nhân tài CHC
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tổ chức mới và hoạt động của Viện.

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Viện nhân tài CHC 


1. Xuất phát điểm của Viện:
    
Viện nhân tàI CHC hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số A-579, ngày 17-11-2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giấy phép thiết lập Trang tin Điện tử trên Internet do Bộ Văn hoá - Thông tin Việt Nam cấp, số 115/GP-BC, ngày 30-3-2007. Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Bộ Tài chính Việt Nam cấp ngày 21-1-2008. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, số 2019/ĐKM do Bộ Công an Việt Nam cấp ngày 21-12-2006.
    
Trải qua 4 năm hoạt động, Viện đã làm được nhiều việc có ích cho xã hội như tham gia làm các đề tài cấp nhà nước; xuất bản sách về nhân tài CHC giới thiệu được một số trí thức thật sự có tài, có đức vào làm việc ở cơ quan công quyền và doanh nghiệp lớn,... Trang Website của Viện hoạt động rất có hiệu quả, nội dung rất phong phú, hình thức đẹp, bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh, phát ra toàn thế giới và đã trở thành thương hiệu của thế giới. Tất cả đã góp phần vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước thời kỳ đổi mới.
    
2. Lý do Viện xin là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam:
    
Nay, Viện nhận thấy Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là nơi Viện có thể hoạt động, liên kết hoạt động khoa học và giúp Viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, Viện đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép Viện được chuyển sang là Viện trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Bộ đã đồng ý và Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có Quyết định số 427/QĐ-LHH, ngày 16-7-2010, thành lập Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Quyết định số 430/QĐ-LHH, ngày 16-7-2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, bổ nhiệm PGS,TS... giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC Quyết định số 428/QĐ-LHH, ngày 16-7-2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, phê duyệt bản Điều lệ của Viện nhân tài CHC. Giấy chứng nhận đăng ký (mới) hoạt động khoa học và công nghệ, số A.579, ngày 2-8-2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.        
    
3. Chức năng - nhiệm vụ của Viện (mới):
    
Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH & CN của Viện (mới) ghi rõ:
    
Chức năng của Viện:
    
- Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết để thực hiện nghiên cứu những vấn đề cơ bản về con người.
 - Xây dựng và cung cấp những luận cứ khoa học nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tài năng sáng tạo của  các nhà trí thức vào hoạt động nghiên cứu và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.
    
Nhiệm vụ của Viện:
    
- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nhân tài và nguồn nhân lực của Việt Nam.
- Phát hiện, bồi dưỡng và đề nghị sử dụng nhân tài đích thực; đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Thực hiện các đề tài, đề án, dự án về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; những vấn đề về nhân lực và nhân tài.  
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, thông tin về nhân tài, nhân lực; biên soạn các ấn phẩm về nhân tài, nhân lực; biên dịch các ấn phẩm của nước ngoài về nhân tài, nhân lực; tuyên truyền về nhân tài, nhân lực trên Website (- Website: http://chcgroup.vn/)  và Tạp chí của Viện; làm kinh tế.
- Lập Quỹ đào tạo, bồi dưỡng nhân tài CHC
- Liên kết hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
    
4. Quyền hạn của Viện (mới): 
    
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện (mới ) ghi rõ:
    
- Thực hiện các quyền ghi trong Nghị định 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ, những quy định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Được quyền tự chủ trong hoạt động; tự chịu trách nhiệm và tự trang trải về tài chính; được quyền liên kết hợp tác, phối hợp với các cá nhân, tổ chức, đơn vị, công ty trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực, không trái với quy định của pháp luật.
    
5. Tổ chức bộ máy của Viện (mới):
    
Điều lệ và tổ chức hoạt động của Viện (mới) ghi rõ:
    
- Hội đồng Viện.
    
- Hội đồng Khoa học Viện.
    
- Viện trưởng và các Phó Viện trưởng, Kế toán trưởng do Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam quyết định bổ nhiệm.
    
- Văn phòng, Phòng, Ban chuyên môn.
    
-  Phân viện và Văn phòng đại diện thành lập theo quy định của pháp luật. Các trung tâm trực thuộc không có tư cách pháp nhân độc lập.
    
Trong quá trình hoạt động , các phòng, ban được tổ chức phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của Viện.
    
6. Các nguồn tài chính của Viện bao gồm:
    
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện (mới) ghi rõ:
    
- Vốn đóng góp của các thành viên tham gia.
    
- Thu từ các hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
    
- Đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
    
- Nguồn vay của ngân hàng, quỹ tín dụng.
    
- Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
    
7. Sử dụng tài chính:
    
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện (mới) ghi rõ:
    
- Chi cho các hoạt động của Viện.
    
- Thanh toán hợp đồng.
    
- Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
    
- Trích lập các quỹ phát triển, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ dự phòng theo quy định của Viện.
    
- Chủ tài khoản là Viện trưởng.
    
8. Tài khoản của Viện hiện nay:
    
- Số tài khoản: .
    
- Chủ tài khoản: Viện Nhân Tài CHC
    
- Số chứng minh thư của chủ tài khoản 
    
- Tổng số vốn đăng ký: 353 triệu đồng (theo "Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ", số A.579, ngày 2-8-2010).
    
9. Tài sản của Viện:
    
- Tài sản cố định và tài sản khác được bổ sung trong quá trình hoạt động. Viện trưởng chịu trách nhiệm quản lý tài sản, thực hiện kiểm kê theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Tài sản và nguồn thu tài chính của Viện trong mọi trường hợp không được chuyển thành sở hữu cá nhân dưới mọi hình thức.
    
- Riêng tài sản của cá nhân đóng góp thì quyền sở hữu tài sản thuộc về cá nhân đó sau khi cá nhân đó thôi không làm việc tại Viện nữa, hoặc uỷ quyền cho người khác quản lý số tài sản đó. 
    
10. Giải thể:
    
Viện giải thể trong các trường hợp sau đây:
    
- Tự nguyện chấm dứt hoạt động.
    
- Hoạt động không hiệu quả, không có khả năng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện đến mức bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
    
- Vi phạm Điều lệ của Viện, Điều lệ và Quy chế của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, pháp luật đến mức phải giải thể.
    
- Trong trường hợp phải giải thể, việc thành lý tài sản và thủ tục giải thể, Viện thực hiện theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật.
    
11. Viện trưởng
  CHC

12. Trụ sở của Viện:
    
- Herzbergstraße 33 10365 Berlin Etage 4 p515.

    
- Văn phòng Viện:   Herzbergstraße 33 10365 Berlin Etage 4 p515.

    
- Website của Viện: http://nhantaichc.com
    
- Website của Viện: nhantaichc.com
    
- E.maiil của Viện trưởng: info@nhantaichc.com
    
- ĐT của Viện trưởng: 0982691983.
    
13. Phương hướng phấn đấu của Viện giai đoạn 2018-2028:
    
- Thực hiện các đề tài, dự án.
    
- Giới thiệu những người thật sự có tài, có đức với các cơ quan công quyền chức năng và với các tập đoàn, tổng công ty, công ty lớn để sử dụng và trọng dụng.
    
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Website của Viện.
    
- Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
    
- Xây dựng trụ sở của Viện.
    
- Xây dựng Thư viện Tri thức của Viện.
    
- Xây dựng Bảo tàng Văn hoá thế giới của Viện.
    
- Liên kết hoạt động khoa học quốc tế về nhân tài CHC và kinh doanh.


Hà Nội, Việt Nam,  ngày  19-5-1999
Viện nhân tài CHC

******    

Vietnam union of science and technology associations
Institute of Science Studies for Talents of CHC
    
1. Background CHC:
    
The Institute of Science Studies for Talents - Human Resources (CHC) operates based on Certificate of registration of doing scientific and technological activities No. A-579 dated November 17, 2006 granted by the Ministry of Science and Technology of Vietnam, Permit of establishing electronic information page on the Internet No. 115/GP-BC dated March 30, 2007 granted by the Ministry of Culture and Information of Vietnam, Certificate of tax registration dated January 21, 2008 granted by the Ministry of Finance of Vietnam, Certificate of seal sample registration No. 2019/DKMD dated December 21, 2006, granted by the Ministry of Public Security of Vietnam.
    
During four years of operation, CHC has done a lot of work benefiting the society; for example, it has conducted some national research projects, published books on talents and human resources and introduced some talented and virtuous intellectuals to state agencies and big enterprises for recruitment. Its website has been running effectively with nice appearance and rich content in both Vietnamese and English languages and is known around the world. All the work that CHC has been doing has contributed to the development of high-quality human resources of our country in the renovation period.
    
2. Reason for CHC’s application for Vietnam Union of Science and Technology Associations’ membership:
    
CHC recognizes that being a member of Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA) can help CHC to operate effectively, make good cooperation with other organizations and fulfil its tasks and functions. Therefore, CHC has applied for the Ministry of Science and Technology’s permission to be an institute directly under VUSTA. The Ministry has approved and the Presidium of the Central Council of VUSTA has issued three decisions: Decision 427/QD-LHH dated July 16, 2010 establish the Institute of Science Studies for Talents CHC  directly under VUSTA, Decision 430/QD-LHH dated July 16, 2010 appoint Associate Professor, Doctor  to be the Director of CHC, and Decision dated July 16, 2010 approve the Charter of CHC. CHC operates based on Certificate (new) of registration of doing scientific and technological activities, No A-579 dated 2-8-2010 granted by the Ministry of Science and Technology of Vietnam.
3. Functions and Tasks of CHC (new):
    
The new charter of CHC states that:
    
Functions:
    
- Gathering scholars, experts and managers who have good ability, experience and enthusiasm to conduct research projects on basic issues of human studies, to set up and provide scientific grounds for improving the quality of human resources, promoting talent and creativity of intellectuals in research activities as well as in business practice to make contribution to the national economic development.
    
Tasks:
    
- Applied research: conducting projects on the development of high-quality human resources and other issues on human resources and talents;
    
- Supplying services relating to science and technology; training human resources; giving consultancy, providing information and conducting propaganda about talents and human resource issues; compiling publications concerning talents and human resources; translating foreign publications concerning talents and human resources; propagandizing issues of talents and human resources on chc’s website; doing business;
    
- Cooperating with foreign and domestic organizations and individuals to conduct the tasks of CHC in compliance with the law and with regulations of VUSTA.
    
4. Rights of ISSTH (new): 
    
The new Charter of CHC clearly states that:
    
- CHC shall exercise the rights provided in Decree No. 81/2002/ND-CP of the Government and in the regulations of VUSTA. It has the right to self-control in its operation; it shall bear its own financial liability and cover its costs by itself; it has the right to cooperate and co-ordinate with domestic and foreign individuals, organizations, units and companies to conduct tasks relating to science, technology and human resources in compliance with the law.
    
5. CHC’s organizational structure (new):
    
The new Charter of CHC clearly states that CHC’s structure comprises of:
    
- CHC’s Council;
    
- CHC’s Scientific Council;
    
- Director and some Deputy Directors and the Chief Accountant. The Director and Deputy Directors shall be appointed by the Presidium of VUSTA;
    
- The Office and specialised departments;
    
- Sub-institute(s) and representative office(s) established according to the law. The centers directly under CHC do not have the status of an independent legal person.
    
During operation, offices and departments of CHC shall be organized in accordance  with the tasks and development of CHC.
    

6. Budget sources  of CHC
    
The new Charter of CHC clearly states that budget sources of CHC include:
    
- Contributions of of CHC’s members;
    
- Income from activities to conduct science and technology tasks;
    
- Contributions and supports from domestic and foreign individuals and organizations;
    
- Loans from banks and credit funds;
    
- Other sources stipulated by the law.
    
7. Spending budget:
    
The new Charter of CHC clearly states that the budget of CHC is spent:
    
- To pay for activities of chc;
    
- To pay for contracts;
    
- To perform financial obligations of chc to the State and VUSTA;
    
- To form development fund, welfare fund, reward fund, reserve fund according to CHC’s regulation;
    
- The account holder is CHC’s Director.
    
8. Current account of CHC.
    
- Account number: 83668888 - Military Bank, ACP Thang Long Branch.
    
- Account holder:
- Account holder’s identity card number: 
    
- All of money to rigister of CHC is 350 million VND.
    
9. CHC’s assets:

- Fixed assets and other assets are added during operation. The Director is responsible for managing and inventorying assets in compliance with the law. Assets and all revenues of CHC shall not be transformed into private property in any form.
    
- For assets contributed by an individual, the ownership of these assets shall belong to that individual after he/she stops working at CHC or he/she shall authorize another person to manage these assets.

 

10. Dissolution:
    
CHC shall dissolve in one of the following situations:
    
- It voluntarily terminates operation.
    
- It operates ineffectively, being unable to conduct its functions and tasks and is revoked its Certificate of registration of doing scientific and technological activities.
    
- It violates its own Charter, VUSTA’s Charter or violates the law so seriously that it has to be dissolved.
    
In case of dissolution, CHC shall comply with all steps and provisions provided by law concerning liquidation of assets and procedure of dissolution.
    
11. Directer:
    
Prof - Dr 

12. Address and contact information

- CHC’s head-office: Herzbergstraße 33 10365 Berlin Etage 4 p515.
   
- CHC’s website: 
    
- Email of website administrator: 
    
- Email of CHC’s Director: 

    
- Telephone of CHC’s Director: Office: 0919839966; Mobile: 0919839966

    
13. Directions of CHC in the period 2011-2015:

- Conduct research projects;
   
- Introduce talented and virtuous persons to state authorities and to economic groups, corporations and companies for recruitment and utilization;
    
- Improve the quality of CHC’s website;
    
- Carry out high-quality human resource training;
    
- Build the head-office of CHC
    
- Build the Knowledge Library of CHC.
    
- Build the World Culture Museum of CHC
    
- Conduct international cooperation concerning talents - human resources and business.

Hanoi, Vietnam,  2-8-2010
Institute of Science Studies for Talents chc 

******

Tư cách pháp lý Viện (mới) Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC
(Institute of science Studies for talents and CHC )
Trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

    
1. Quyết định số 428/QĐ-LHH, ngày 16-7-2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, về việc thành lập Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
    
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số A-579, ngày 2-8-2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp cho Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC.
    
3. Giấy phép thiết lập Trang tin Điện tử trên Internet, Bộ Văn hoá - Thông tin Việt Nam cấp, số 115/GP-BC, ngày 30-3-2007.
    
4. Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Bộ Tài chính Việt Nam cấp ngày 21-1-2008.
    
5. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an Việt Nam cấp, số 3729, ngày 16-8-2010.
    
6. Quyết định số 428/QĐ-LHH, ngày 16-7-2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, về việc Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC
    
7. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC (gồm 6 chương, 19 điều).

(Ban hành theo Quyết định số 428-QĐ-LHH-TC, ngày 16-7-2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam)
    
8. Quyết định số 430/QĐ-LHH, ngày 16-7-2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, về việc bổ nhiệm PGS,TS  giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
    
9. Tài khoản pháp lý của Viện: Chủ tài khoản: Viện Khoa Học Nghiên Cứu Nhân Tài CHC  Số tài khoản: 83668888- Ngân hàng  Viện Khoa Học Nghiên Cứu Nhân Tài CHC
 
 
 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
6187617
Moonshop.vn