TS : Đỗ Thị Hoài – Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn CHC PCT – Wlin Pro Chuyên ngành Vật liệu và Xây dựng 

  •