2 tập sách của tiến sĩ Hồ Bá Thâm

Đăng bởi: AdministratorIn

TS. Hồ Bá Thâm, vừa cho ra mắt bạn đọc các  cuốn sách:

1/ VĂN HÓA ĐƯƠNG ĐẠI Ở NAM BỘ, do nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin ấn hành 2013, khổ 14.5x20.5, gồm 300 trang. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.


Sau đây là Lời giới thiệu cuốn sách của tác giả.

Nghiên cứu và xây dựng văn hóa vùng miền là một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay. Vùng Nam Bộ (Tây và Đông Nam Bộ), nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một vùng phát triển năng động bậc nhất của đất nước. Có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó chủ yếu vẫn là nguyên nhân con người và văn hóa.
Nghiên cứu văn hóa Nam Bộ là một công việc lâu dài. Chúng ta có thể nghiên cứu từ các lát cắt như khảo cứu lịch sử, điều tra mô tả thực tế hay khái quát lý luận - chính luận, hoặc kết hợp giữa chúng. Cũng có thể bàn chuyên về văn hóa truyền thống hay văn hóa đương đại, hoặc phối hợp hai mắt ấy với nhau. Nhiều sách về chủ đề này cũng đã xuất bản.[1] 

Nghiên cứu vùng văn hóa kiểu này này vẫn còn tiếp tục với nhiều góc nhìn và với sự biến đổi không ngừng của nó, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Do vậy, cách nhìn đương đại là một hướng cần phải ưu tiên để làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách và cơ bản trong tiến trình xây dựng văn hóa, phát huy vai trò văn hóa và lối sống văn hóa trong phát triển của nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế. Ở đây có những khoảng trống hoặc còn mờ như văn hóa nhân cách, hay văn hóa khoa học, văn hóa môi trường sinh thái, văn hóa quản lý, văn hóa giáo dục, văn hóa chính trị (pháp luật, công dân, tư tưởng…) còn ít chú ý nghiên cứu sâu. Trong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi chưa thể bao quát hết mà chỉ chú ý một vài lĩnh vực, những lĩnh vực còn lại, xin được đề cập trong một cuốn khác.

Cuốn sách Văn hóa đương đại ở Nam Bộ là kết quả nghiên cứu, tổng hợp các chuyên đề, bài viết, tham gia hội thảo khoa học hoặc đăng trên một số tạp chí trong khoảng 20 năm qua của tác giả nhằm góp phần vào sinh hoạt khoa học trong lĩnh vực văn hóa xã hội ở Nam bộ.

Văn hóa đương đại ở Nam Bộ giới thiệu những vấn đề chung, khái quát về văn hóa Nam Bộ đương đại, bên cạnh đó là những khảo sát trên một số lĩnh vực và hình thái (mang tính chuyên đề) như: văn hóa lối sống, văn hóa đạo đức, văn hóa môi trường sinh thái, văn hóa nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa nhân lực, văn hóa chính trị - tư tưởng - pháp luật…[2] trên cả địa bàn thành thị, nông thôn với cái nhìn liên ngành. Nghiên cứu này nằm trong hệ thống vấn đề làm cơ sở cho việc quản lý phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn chỉnh nền kinh tế thị trường, nền chính trị - xã hội dân chủ pháp quyền, hội nhập quốc tế, phát triển bển vững ngày nay. Sách này là sách phổ cập, không phải là sách khảo cứu hay đi sâu vào học thuật, hàn lâm mà nó vừa là mang tính chính luận, vừa mang tính chất tổng kết thực tiễn nhưng ở tầm nhìn của người làm công tác nghiên cứu khoa học văn hóa xã hội.

Các chuyên đề nghiên cứu tuy có khác nhau, nhưng lại nằm trong hướng nghiên cứu, tiếp cận chung của tác giả về văn hóa đương đại Nam Bộ - các loại hình, chúng tôi xếp chung vào một chuyên luận. Cuốn sách có 5 phần. Cách sắp xếp phần, chương, mục theo nhóm vấn đề trong chuyên luận này là rất tương đối cho dễ theo dõi, không thật đầy đủ, chặt chẽ về mặt hệ thống lôgíc, hơn nữa các phần, mục được viết trong nhiều thời điểm khác nhau, nên tính cập nhật có hạn chế, rất mong bạn đọc thứ lỗi.

Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, chúng tôi trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản Văn hóa- Thông tin đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Và tác giả cũng mong bạn đọc góp ý để cho hệ thống vấn đề ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn.

TP.Hồ Chí Minh, tháng 3- 2013

Tác giả


[1] Hội nghiên cứu Lịch sử TP. Hồ Chí Minh đã xuất bản một số tập về Nam Bộ- Đất và Ngườicho ta một lát cắt cắt nhìn tổng hợp ấy trong văn hóa vùng. 
[2] Nhiều vấn đề khác, chúngchuyên luận tôi trình bày trong các công trình, chuyên luận (sách) đã và đang xuất bản, chẳng hạn, Văn hóa và phát triển bền vững; Phát triển đồng bộ và tương xứng văn hóa với kinh tế;  Văn hóa xã hội thời công nghiệp hóa, đô thị hóa; Phát triển xã hội dưới góc nhìn văn hóa; Phát triển đô thị bền vững dưới góc nhìn văn hóa xã hội…


2/ TS. Hồ Bá Thâm vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách  VĂN HÓA XÃ HỘI THỜI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA do nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin ấn hành, 2013, khổ 14.5x20.5, hơn 320 trang. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. Sau đây là lời giới thiệu của tác giả.


Lời giới thiệu 

Chúng ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa theo hướng phát triển bền vững và đã đạt được những thành quả nhất định: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và văn hóa. Nhưng chinh quá trình này cũng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề văn hóa xã hội cấp bách, nóng, cần nghiên cứu giải quyết, nếu không khó mà có paht1 triển bền vững, nhân văn.

Đúng là lĩnh vực văn hóa xã hội1 (hay văn hóa - xã hội) - một mặt của đời sống xã hội, hiện đang có sự mất cân đối lớn với sự phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa... Cùng với sự phát triển kinh tế ấy, đã và đang làm nảy sinh các vấn đề văn hóa xã hội cần giải quyết để tạo nên sự đồng bộ, cân đối hơn tạo động lực cho các lĩnh vực phát triển.

Chính vì vậy, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (2012): Về quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 cũng như những năm tiếp theo..., “Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu phải nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô; giữa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Trong quản lý, điều hành, cần phấn đấu để đạt kết quả toàn diện, song tùy tình hình mà xếp thứ tự ưu tiên sao cho hợp lý nhất… Trên lĩnh vực quan hệ giữa phát triển văn hóa - xã hội với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách. Việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những mâu thuẫn và bức xúc đặt ra là có ý nghĩa thực tiễn cấp bách và thiết thực”.

Là một người nghiên cứu các vấn đề phát triển, chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu đã công bố, xuất bản một số vấn đề văn hóa xã hội với phát triển bền vững . Lần này xin công bố cuốn sách này với tên gọi VĂN HÓA XÃ HỘI THỜI CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA (một số vấn đề nghiên cứu).

Cuốn sách đề cập 9 chuyên đề(có tính độc lập của nó) trên nhiều khía cạnh tập trung vào 3 loại vấn đề chính:

1) Phần mở đầu và phần một, trình bày khái quát yêu cầu văn hóa xã hội thời công nghiệp hóa;

2) Phần hai, ba, bốn, năm trình bày về văn hóa- lối sống đô thị, và môi trường sinh thái trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa, văn hóa doanh nhân, đời sống văn hóa - xã hội của công nhân khu công nghiệp;

3) Phần sáu, bảy, tám, làm rõ về vấn đề giáo dục đào tạo, khoa học- công nghệ,, và nhất là vấn đề phát triển bền vững con người và nguồn nhân lực - nhân tài, đang đặt ra cần giải quyết trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa….

Xuyên suốt tát cả các vân đề trên nhằm xây dựng một đời sống xã hội và con người có chất lượng văn hóa, văn minh cao (nội dung chủ yếu của sụ phát triển bền vững), vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của thời kỳ công nghiệp, đô thị hóa, hóa, hiện đại hóa đất nước .

Từ đó, vấn đề mà tác giả tập trung trình bày sâu về 2 mảng vấn đề là văn hóa xã hội đô thị và giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Là một công tổng hợp kết quả nghiên cứu trong nhiều năm và nhiều lĩnh vực nên khó tránh khỏi khi xây dựng thành cuốn sách.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả và các nhà khoa học để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau, hoặc những nghên cứu tiếp theo.

Tác giả trân trọng cả ơn Nhà xuất bản Văn hóa- Thông tin đã góp ý, biên tập và tạo điều kiện cho cuốn sách sớm ra mắt bạn đọc.

Tác giả
Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
5707707
Moonshop.vn