Chủ nghĩa Mác - Lênin – Phương pháp luận của sự phê phán và phát triển hiện nay

Đăng bởi: AdministratorIn

Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm

Số trang: 588
Giá tiền: 91.000đ
Cuốn sách gồm có 5 phần, với các nội dung chính như sau:

Mở đầu, trình bày một số tình hình, yêu cầu tư tưởng và phương pháp luận về đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận ở nước ta hiện nay.

Phần thứ nhất, trình bày về vấn đề nhận thức chủ nghĩa Mác-Lênin, làm sáng tỏ nguồn gốc mới đương đại của học thuyết này và những vấn đề của thời đại.

Phần thứ hai, làm rõ yêu cầu và những vấn đề cần phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin ngày nay.

Phần thứ ba, phê phán những nhận thức không đúng hoặc xuyên tạc về nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin

Thay kết luận, nêu lên yêu cầu cần hiểu đúng và kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là để phát triển trí tuệ và nhân tâm Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lời giới thiệu của tác giả

Đất nước ta đang đứng trước bước ngoặt mới của sự phát triển, cần có một tư duy lý luận và nhận thức tư tưởng cao hơn, sâu sắc hơn trên cơ sở tổng kết những thành tựu của hơn 20 năm đổi mới, với quyết tâm hội nhập quốc tế thành công, tạo thêm tiền đề vững chắc để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi là giữ vững vai trò và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trên cơ sở bảo vệ vững chắc hệ tư tưởng và phát triển hệ tư tưởng của Đảng, chủ thuyết phát triển của thời kỳ đổi mới, hội nhập, hiện đại hóa và phát triển bền vững..

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động. Trong đó tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa yêu nước, nhân đạo Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại trong thực tiễn của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Có thể coi tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết về sự nghiệp giải phóng và phát triển xã hội Việt Nam tiến lên hiện đại và chủ nghĩa xã hội.

Các cuộc cách mạng trên thế giới cũng như ở Việt Nam không phải bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió mà có không ít những sóng gió, những thác ghềnh. Điều đó không chỉ do những điều kiện khách quan của tiến trình cách mạng và phát triển quy định mà còn do những sai lầm chủ quan, sự lạc hậu về tư duy lý luận, về phong cách hoạt động và cả hệ thống tổ chức bộ máy, năng lực tổ chức thực hiện. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước và ở nước ta đã đạt được những thành tựu và bước tiến có ý nghĩa lịch sử. Nhưng sau một thời gian dài đã rơi vào bệnh chủ quan, giáo điều, sai lầm gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội (vào những năm 70-80 của thế kỷ trước). Trước tình hình đó, Đảng đã khởi xướng công cuộc cải tổ và đổi mới, trước hết là về tư duy lý luận, về việc nhận thức lại chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng cho đúng và phát triển sáng tạo học thuyết nền tảng đó. Nhưng số nước thành công không nhiều là do xa rời bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin

Cùng với tiến trình đổi mới, Đảng ta không chỉ trung thành và phát triển sáng tạo đối với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn phải phê phán những nhận thức không đúng, những tư tưởng sai lầm xuyên tạc, phủ nhận tinh thần cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, thậm chí phủ nhận hoàn toàn - “rũ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin”. Trong xu thế đó, chúng tôi đã tiếp tục nghiên cứu phê phán những sự xuyên tac đó, nhằm bảo vệ nội dung khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin cả về mặt học thuyết và mặt vận dụng thực tiễn, chủ yếu về mặt triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đồng thời nhu cầu phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin ngày nay là rất lớn. Nhưng làm sao để phát triển đựợc, phát triển như thế nào, trước hết là vấn đề phương pháp luận phát triển lý luận. Rất cần một sự tiếp cận đương đại đối với chủ nghĩa Mác.

Do đó, chúng tôi, muốn gửi đến bạn đọc một số nội dung nghiên cứu này ở góc nhìn phương pháp luận phê phán trong cuộc đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận (qua một số quan điểm, quan niệm cần được tự phê phán hay phê phán).

Chúng tôi đặt tên cho tập sách là CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÊ PHÁN & PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN HIỆN NAY. Đây là loại sách thông tin và đấu tranh tư tưởng, lý luận dưới góc nhìn mang tính triết học. Do vậy, có khá nhiều vấn đề (chính diện và cả phản diện) nêu ra, thông tin để nghiên cứu với tinh thần cầu thị.

Tư tưởng chủ yếu xuyên suốt là phương pháp luận của sự phê phán và phát triển lý luận được trình bày thông qua một số chủ đề cụ thể. Cuốn sách này không trình bày tất cả các nội dung chủ nghĩa Mác- Lênin. Góc độ xem xét là gắn với những vấn đề và yêu cầu: 1) tự nhận thức, tự phê phán, và 2) phê phán mang tính đấu tranh tư tưởng, lý luận qua đó 3) gợi mở phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội, vì vậy nó khác nhiều với những công trình đã có. Tất nhiên, trong một số chuyên luận của tác giả đã xuất bản như Tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn (2002), Thế giới ngày nay và phương thức phát triển tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (2004), hay Chủ nghĩa duy vật nhân văn và định hướng nhân văn của sự phát triển (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh và triết học phát triển (2007)…, chúng tôi cũng có đề cập tới phần nào, nhưng theo một góc nhìn khác.

Với chủ đề này cũng cần có nhiều cách tiếp tiếp cận mà cách tiếp cận của chúng tôi là mang tính chất định hướng phương pháp luận tự phê phán và phê phán, đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận trước thách thức và cơ hội hiện nay. Còn nếu tiến hành phê phán thấu đáo, chi tiết thì cần các chuyên luận chuyên biệt, sâu hơn.

Cuốn sách có năm phần trong đó ba phần chính với các nội dung chính như sau:

Mở đầu trình bày một số tình hình và yêu cầu tư tưởng và phương pháp luận về đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận ở nước hiện nay.

Phần một, trình bày về vấn đề nhận thức lại chủ nghĩa Mác-Lênin, làm sáng tỏ nguồn gốc mới đương đại của học thuyết này và những vấn đề của thời đại;

Phần hai, làm rõ yêu cầu và những vấn đề cần phát triển của chủ nghĩa Mác -Lênin ngày nay.

Phần ba, cần phê phán nhận thức không đúng hoặc xuyên tạc về nội dung cơ bản của triết học Mác-Lênin

Thay kết luận, nều lên yêu cầu cần hiểu đúng và kiên trì chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là để phát triển trí tuệ và nhân tâm Việt Nam

Đây là loại sách vừa có tính nhập môn lại vừa có tính nâng cao. Tính hấp dẫn và mới mẻ không chỉ ở chỗ phê phán mà còn ở chỗ gợi mở xây dựng lý thuyết phát triển xã hội, phát triển về triết học. Tính hấp dẫn và mới mẻ cũng thể hiện rất rõ ở cách đặt vấn đề khác với những cách đặt vấn đề thường thấy, ở đây chủ yếu là hướng tới chủ nghĩa Mác thế kỷ 21.

Cuốn sách vì vậy, không chỉ phục vụ việc học tập, đấu tranh tư tưởng hiện nay mà cả việc nghiên cứu khoa học lý luận ở tầm cơ bản, học thuật, rất cần thiết cho học sinh cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu..

Những nội dung trong sách này là trên cơ sở tập hợp và hoàn chỉnh nhiều chuyên đề, bài viết, trong khoảng hơn 20 năm với nhiều thời điểm khác nhau (từ 1988 - 2011)[1], phần nhiều là những năm gần đây và hần hết đã đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành[2] hoặc công bố trong các cuộc hội thảo khoa học[3], được chọn lọc, sắp xếp vào một hệ thống theo từng chủ đề, tuy nhiên chưa đầy đủ và có phần cũng chưa thật chặt chẽ về lôgíc, hoặc có chỗ trùng lắp khó tránh, mong bạn đọc góp ý và lượng thứ.

Nhân dịp tác giả xin cảm ơn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã tận tình giúp đỡ để cuốn sách sớm đến tay bạn đọc.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12-2011

Tác giả

*****
Chú thích
[1] Do đó dù có sữa chữa nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên tinh thần viết ở thời điểm đó. Một số bài viết khác từ năm 2009 đến nay sẽ công bố trong tập sách khác (Chủ nghĩa xã hội- nghiên cứu và đối thoại).
[2] Các tạp chí Cộng sản, Thông tin lý luận, Khoa học xã hội, Thông tin Khoa học xã hội, Khoa học chính trị, Sinh hoạt lý luận, Nghiên cứu tôn giáo…
[3] Các hội thảo do Hội đồng Lý luận trung ương, Trường Cán bộ TPHCM, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; một số đề tài khoa học của chương trình KX, hoặc Nxb. Văn hóa- Thông tin…

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
5707454
Moonshop.vn